Double-click to edit
Tap to edit
  • Daithí Ó Gallchobhair
  • Foilsithe DFómh. 3, 2018

Baile Seirbhíse Gaeltachta – Caisleán an Bharraigh

Tá sé fógartha ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D, go mbeidh Caisleán an Bharraigh ar a cheannródaí agus plean teanga á ullmhú mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta sna míonna amach romhainn. Tá trí Bhaile Seirbhíse Gaeltachta ainmnithe i Maigh Eo: Caisleán an Bharraigh, Baile an Róba agus Béal an Mhuirthead, ach tá sé fógartha ag an Aire go mbeidh plean cuimsitheach le hullmhú do Chaisleán an Bharraigh go luath, agus go dtabharfar aitheantas oifigiúil don bhaile mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta nuair a bheidh an plean sin curtha i bhfeidhm.

 

Leis an bhfógra seo, cuirfear tús leis an bpróiseas pleanála teanga faoi Acht na Gaeltachta i gCaisleán an Bharraigh. Roghnóidh Foras na Gaeilge eagraíocht a ghlacfaidh leis an dualgas plean teanga a ullmhú agus a fheidhmiú thar ceann Chaisleán an Bharraigh chun stádas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta a bhaint amach don bhaile”- Joe McHugh, T.D.

 

Eagraíodh cruinniú poiblí i gcomhar le Gnó Mhaigh Eo, Togra Mhaigh Eo agus Comhairle Contae Mhaigh Eo níos luaithe sa bhliain chun an plean seo a phlé. Bhí freastal ollmhór ar an ócáid sin agus rinneadh cinneadh gurb é Gnó Mhaigh Eo a chuirfeadh an t-iarratas isteach chun an tionscadal seo a stiúradh mar cheanneagraíocht, agus go mbunófar coiste ina dhiaidh sin le hionadaíocht ó na heagraíochtaí leasmhara.

 

“Tá an plean seo leagtha amach mar chuid den Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. Beidh infheistíocht á dhéanamh ag an Rialtas sna bailte seo ionas gur féidir linn seirbhísí breise a chur ar fáil do mhuintir na Gaeltachta agus do lucht labhartha na Gaeilge i Maigh Eo. Céim sa treo ceart atá ann, teastaíonn an infheistíocht seo go géar agus tá Gnó Mhaigh Eo lán sásta bheith páirteach sa phróiseas. Beidh sé dúshlánach, ach glacaimid leis an dúshlán seo go fonnmhar. Tá an-dul chun cinn déanta i gCaisleán an Bharraigh ó thaobh chur chun cinn na Gaeilge de le breis agus 10 mbliana anuas, níl le déanamh againn ach forbairt a dhéanamh ar an obair sin agus plean cuimsitheach a ullmhú.” - Freda Nic Giolla Chatháin, Príomhfheidhmeannach, Gnó Mhaigh Eo.

 

Mar chuid den phróiseas, cuirfear €20,000 ar fáil chun plean teanga a ullmhú. Nuair a bheidh an plean sin réitithe agus comhaontaithe leis an Roinn, déanfar infheistíocht de luach €100,000 ar bhonn bliantiúil ar feadh seacht mbliana chun an plean a chur i bhfeidhm.

 

Is féidir tuilleadh eolais maidir leis an bPlean Gníomhaíochta a fháil anseo:

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2018/06/ghaeltacht_report_screen.pdf

Agus is féidir tuilleadh eolais maidir leis na Treoirlínte Pleanála Teanga a fháil anseo:

http://www.udaras.ie/wp-content/uploads/2018/02/Treoirl%C3%ADnte-Plean%C3%A1la-Teanga-Eagr%C3%A1n-4.pdf