• Freda
  • Foilsithe Samh. 12, 2015

Oifigeach Forbartha nua ag Gnó Mhaigh Eo | New Development Officer for Gnó Mhaigh Eo

Oifigeach Forbartha nua fostaithe ag Gnó Mhaigh Eo

Tá ríméad ar Ghnó Mhaigh Eo a fhógairt go bhfuil Oifigeach Forbartha nua fostaithe acu. Is é Daithí Ó Gallachóir, ó Chaisleán an Bharraigh ó dhúchas, atá tagtha ar bord agus tugann sé fuinneamh nua don eagraíocht.

Tá céim sa Ghaeilge, Stair agus sa Léann Éireannach ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ag Daithí agus Dioplóma Iarchéime i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. D’oibrigh Daithí san earnáil mhiondíola ar feadh na mblianta i gCaisleán an Bharraigh, i siopa éadaí seanbhunaithe Padraic McHale, agus d’oibrigh sé in Brown Thomas i nGaillimh fad is a bhí sé ag staideár in OÉG. Sular thosaigh Daithí le Gnó Mhaigh Eo, bhí sé ag obair mar Bhainisteoir Oideachais i gColáiste Uisce i mBeál an Mhuirthead. Agus é ag caint ar a phost nua, bhí an méid seo a leanas le rá ag Daithí: “Is iontach an rud é bheith ar ais i gCaisleán an Bharraigh – níl aon áit cosúil le d’áit dúchais! Tá aithne curtha agam ar go leor de na húinéirí gnó sa bhaile le blianta beaga anuas, agus táim ag tnúth go mór le bheith ag obair leo amach anseo chun an Ghaeilge a chur chun cinn.”

Tá suim mhór ag Daithí i gcúrsaí ceoil agus glacann sé páirt go rialta sna ceoldrámaí i gCaisleán an Bharraigh agus i gClár Chlainne Mhuiris, agus bíonn sé ag canadh mar chuid den dísréad, ‘Chris and Dave’. Is damhsóir ar an sean-nós é Daithí agus tá an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann go smior ann, agus níl amhras ar bith ach go rachaidh na suimeanna pearsanta seo chun a leasa sa phost nua. “Bhí grá agam don Ghaeilge ó bhí mé an-óg, agus tá súil agam go dtabharfaidh an díograis agus an paisean atá agam don teanga spreagadh do ghnólachtaí teacht ar bord agus obair le Gnó Mhaigh Eo. Tá buntáistí móra ag baint le fógraíocht agus le brandáil dhátheangach. Ó thaobh margaíochta de, seasann an gnólacht amach agus tugann sé íomhá uathúil Éireannach dóibh, rud atá an-mealltach do chustaiméirí. Chomh maith leis sin, nuair a chuirtear an Ghaeilge chun cinn san earnáil phríobháideach, tugtar áit don teanga taobh amuigh de na scoileanna agus na ceantair Ghaeltachta, agus tá sé ríthábhachtach go gcruthaítear na deiseanna sin, áit a dtugtar deis do dhaoine teagmháil bheith acu leis an nGaeilge ar bhonn laethúil. ‘Beatha teanga í a labhairt’ – agus táim ag tnúth go mór le bheith ag obair go díograiseach chun an Ghaeilge a chur chun cinn san earnáil ghnó sa chontae, ag tabhairt deise do mhuintir Mhaigh Eo a gcuid ‘cúpla focal’ a úsáid gach lá.

Agus í ag caint ar cheapachán Daithí le déanaí, bhí an méid seo a leanas le rá ag Freda Nic Giolla Chatháin, Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo: “Ní hamháin go bhfuil ríméad orm, ach táim ar bís maidir leis na féidearthachtaí anois don eagraíocht agus muid ag gluaiseacht chun cinn i ré nua. Tá cumas agus pearsantacht Dhaithí cruthaithe aige cheana féin, agus tá sé an-ghnóthach faoi láthair ag cur a stíl chruthaitheach féin i bhfeidhm ar an oifig nua ar Phríomhshráid Chaisleán an Bharraigh, a osclófar go hoifigiúil an mhí seo chugainn. Ceann de na príomhghnéithe den obair a bhíonn idir lámha ag Gnó Mhaigh Eo ná teagmháil a chruthú leis an bpobal gnó, agus creidim go láidir go mbeidh tionchar fíordhearfach ag Daithí sna míonna seo romhainn. Tá fuinneamh agus paisean iontach aige don obair a dhéanaimid, téann an díograis atá aige i bhfeidhm ar dhaoine, agus níl amhras ar bith orm ach go rachaidh an obair a dhéanfaidh sé chun leasa Mhaigh Eo, go teangeolaíoch agus go cultúrtha. Dúirt Tom Trainor, Príomhfheidhmeannach na hInstitiúide Margaíochta agus é ag caint ar an nGaeilge mar bhuntáiste eacnamaíochta: “The Irish language is a ready-made differentiator, which if deployed with skill and judgement can assist in the face of competition, which is increasingly global competition. The fact is that the Irish language is unique. No-one else has it! It has a brand value in and of itself.” Creidim go bhfuil an scil agus an breithiúnas cuí ag Daithí chun obair go héifeachtach leis an bpobal gnó i Maigh Eo chun a chinntiú go mbainfidh siad leas as an nGaeilge mar uirlis mhargaíochta agus mar ghné uathúil díolacháin. Táim ag tnúth go mór le bheith ag obair leis chun infheictheacht ár dteanga dhúchais a mhéadú sa chontae álainn seo, ina bhfuil trí cheantar Gaeltachta. Ceann de na tionscadail atá againn ná go mbímid ag cur chun cinn na dtáirgí atá ‘Déanta i Maigh Eo’, agus ní fhéadfadh ambasadóir ní b’fhearr bheith againn chun íomhá dhearfach Mhaigh Eo a chur chun cinn! Guím gach rath ar Dhaithí agus é ag obair le Gnó Mhaigh Eo”.


Gnó Mhaigh Eo appoints new Development Officer

Gnó Mhaigh Eo is delighted to announce the recruitment of a new Oifigeach Forbartha (Development Officer). Daithí Ó Gallachóir, a native of Castlebar, joins the team and brings a new energy to the organization.

Daithí, a familiar personality around the town of Castlebar, has a degree from NUIG in Irish, History and Irish Studies and a post-graduate diploma in Business and Information Technology from DCU. He worked for years in the retail industry in Castlebar in the well established menswear shop, Padraic McHale’s and he also worked in Brown Thomas, Galway while he was studying in NUIG. Prior to joining the Gnó Mhaigh Eo team, Daithí was working as Educational Manager in Coláiste UISCE in Béal an Mhuirthead. Speaking about his new appointment, Daithí said: “It’s great to be back working in Castlebar - níl aon áit cosúil le d’áit dúchais!  I have gotten to know a lot of different business owners in the town over the past few years and I look forward to working with them in the future in promoting the Irish Language.”

Daithí has a keen interest in music and he regularly takes part in musicals in Castlebar and Claremorris, and also performs as part of the duo ‘Chris and Dave’. Daithí is a sean-nós dancer and his life is steeped in the Irish language and culture, and no doubt these personal interests will stand to him in his new post. “I have had a grá for Irish from a young age, and I hope that my enthusiasm and passion for the language will encourage businesses to come on board and work with Gnó Mhaigh Eo. There are huge benefits in advertising and branding bilingually. From a marketing point of view, it makes a business stand out and gives them an authentic Irish image which is a huge attraction for customers. As well as that, promoting the Irish language in the private sector gives the language a place outside of schools and Gaeltacht areas, it is vital that we create those spaces where we are invited to engage with the language on a daily basis. Beatha teanga í a labhairt -  it’s the life of the language to speak it, and I look forward to working hard to promote Irish amongst businesses across the county, giving the people of Mayo the opportunity to use their ‘cúpla focal’ every day.”

Speaking about his recent appointment, CEO of Gnó Mhaigh Eo, Freda Nic Giolla Chatháin, said she was “not only delighted that Daithí has joined the team, but am excited about the potential of the organization going forward. Daithí has already proven his ability and his likeability, and he is busy putting his creative stamp on the new office space on Main St. Castlebar, which will be officially opened next month. One of the key elements of our work is engaging with the business community, and I have every faith that Daithí will have a really positive impact in the coming months. He has great energy and passion for the work we do, his enthusiasm is infectious, and I have no doubt that Co. Mhaigh Eo will be linguistically and culturally enhanced by his work with us. Tom Trainor, the Chief Executive of The Marketing Institute once said: “The Irish language is a ready-made differentiator, which if deployed with skill and judgement can assist in the face of competition, which is increasingly global competition. The fact is that the Irish language is unique. No-one else has it! It has a brand value in and of itself.” I believe that Daithí has the appropriate skill and judgement to work effectively with the business community of Maigh Eo to ensure that they use the Irish language as a marketing tool and a unique selling point. I very much look forward to working with Daithí to further increase the visibility of our native tongue around this beautiful county, which is the home of three Gaeltacht regions. One of our projects is to promote products which are ‘Déanta i Maigh Eo’, and we couldn’t have a better ambassador working to promote all that is great about Maigh Eo! Guím gach rath air agus é ag obair le Gnó Mhaigh Eo”.