• Gnó Mhaigh Eo
  • Foilsithe Meith. 20, 2016

Seoladh 'Oscail an Doras' | Launch of 'Oscail an Doras'

Mícheál Ó Muircheartaigh chun scéim ‘Oscail an Doras’ a sheoladh i gCaisleán an Bharraigh

Ar an Déardaoin, an 23 Meitheamh, déanfaidh Gnó Mhaigh Eo, i gcomhar le Togra Mhaigh Eo, ‘Oscail an Doras’ a sheoladh go hoifigiúil. Scéim is ea ‘Oscail an Doras’ a spreagann gnólachtaí phríomhbhaile Chontae Mhaigh Eo chun seirbhísí a chur ar fáil don phobal as Gaeilge, agus an pobal a spreagadh chun leas a bhaint as na seirbhísí sin. Seoladh scéim phíolótach ‘Oscail an Doras’ i gClár Chlainne Mhuiris i mí na Nollag 2014, agus ag leanúint ar rath na scéime píolótaí, seolfar an scéim go hoifigiúil anois i bpríomhbhaile an chontae.

Is tionscnamh nuálach é seo a thograíonn an Ghaeilge a chur chun cinn ar bhealach a thabharfaidh deis do chainteoirí Gaeilge ar fud Mhaigh Eo úsáid a bhaint as an méid Ghaeilge atá acu ar bhonn laethúil. Ag caint roimh an seoladh, bhí an méid seo a leanas le rá ag Freda Nic Giolla Chatháin, Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo: “Tá ríméad orainn mar gheall ar an méid spreagtha agus tacaíochta atá faighte againn ó lucht ghnó Chaisleán an Bharraigh. Tá nach mór 20 rannpháirtithe againn a chuireann seirbhísí miondíola ar fáil ar fud an bhaile, rud a léiríonn, ní hamháin go bhfuil ardchaighdeán agus líon mór cainteoirí Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh, ach go dteastaíonn ó dhaoine an deis a fháil an Ghaeilge atá acu a chleachtadh.”

Déanfar an scéim a sheoladh go hoifigiúil i gCógaslann de Standúin, an Phríomhshráid, Caisleán an Bharraigh, agus is é Mícheál Ó Muircheartaigh a bheidh mar aoichainteoir ag an ócáid. Ba é Mícheál a sheol an scéim phíolóiteach i gClár Chlainne Mhuiris agus thug sé ardmholadh agus spreagadh ag an am do na rannpháirtithe agus don lucht eagraithe araon. Tá Oifigeach Forbartha Ghnó Mhaigh Eo, Daithí Ó Gallachóir, ag tnúth go mór leis an scéim a leathnú agus a fhorbairt i gCaisleán an Bharraigh agus ansin í a sheoladh I mbailte eile sa chontae sara fada. “Ag an tús, d’aithníomar go raibh seacht nó ocht ngnólacht sa bhaile mór a bhí in ann seirbhísí as Gaeilge a chur ar fáil, ach theastaigh uainn cur leis sin agus ba mhór an spreagadh a fuaireamar nuair a d’aimsíomar cainteoirí breise i bhfolach i ngnólachtaí. Anois go bhfuil na daoine breise seo aimsithe againn anseo i gCaisleán an Bharraigh, táimid ag tnúth len iad a aimsiú sna bailte eile, le Cathair na Mart agus Béal an Átha aitheanta mar na chéad bhailte eile ar an liosta don scéim.”

Tá Caisleán an Bharraigh aitheanta mar bhaile a d’fhéadfadh bheith ina Bhaile Seirbhíse Gaeltachta faoi Acht na Gaeltachta, 2012.  Aithníonn an tAcht seo bailte atá suite i Limistéir Phleanála Teanga Gaeltachta agus a bhfuil ról suntasach acu i soláthar seirbhísí poiblí, áineasa, sóisialta agus tráchtála do na ceantair sin. Seans maith go gcuideoidh seoladh agus leathnú na scéime seo le hincháilitheacht Chaisleán an Bharraigh na critéir a bhaineann leis an ról seo a chomhlíonadh agus d’fhéadfadh sé cur go mór leis an ról lárnach a bheadh ag an mbaile i bpleanáil teanga sa chontae amach anseo.

 Déanfar scéim ‘Oscail an Doras’ a sheoladh go hoifigiúil, Déardaoin, an 23 Meitheamh ag 8.in, i gCógaslann de Standúin, Príomhshráid Chaisleán an Bharraigh agus beidh fáilte roimh chách!

Le heolas breise a fháil maidir leis an scéim, dean teagmháil le Gnó Mhaigh Eo ag 094-9010140

 


Ó Muircheartaigh to launch ‘Oscail an Doras’ i gCaisleán an Bharraigh

On Thursday next, the 23rd of June, Gnó Mhaigh Eo, in conjunction with Togra Mhaigh Eo, will launch ‘Oscail an Doras’, a scheme encouraging businesses in the county town to provide services to the public ‘as Gaeilge’ and also encouraging the public to avail of these services. The scheme was piloted in Claremorris in December 2014 and now it will be rolled out in Castlebar this summer. It is an innovative initiative which serves to promote the language in a way which will give Irish speakers across Maigh Eo the chance to use their cúpla focal gach lá. Speaking ahead of the launch, Freda Nic Giolla Chatháin, CEO of Gnó Mhaigh Eo, remarked, “We are overwhelmed with how encouraging and supportive businesses have been in Caisleán an Bharraigh. We have almost 20 participants in the scheme who provide a variety of retail services in the town, which not only shows that we have quite a high standard and plenty of Irish speakers in Castlebar, but also shows that people really want the opportunity to practise their native language.” The scheme will be launched in Stauntons Pharmacy, Main Street, Castlebar by Mícheál Ó Muircheartaigh who will be joined by a number of other special guests. Following the success of the pilot scheme in Claremorris, it was always the intention to introduce it to other towns in the county, starting with príomhbhaile an chontae – Caisleán an Bharraigh! Gnó Mhaigh Eo’s Development Officer, Daithí Ó Gallachóir, looks forward to working on expanding the scheme in the near future. “Ag an tús, we had identified about seven or eight businesses who could provide services ‘as Gaeilge’, we needed to build on that and it was extremely encouraging when we discovered a few hidden cainteoirí we were unaware of. Now that we have made those discoveries, we look forward to finding them in other towns with Cathair na Mart and Béal an Átha earmarked as the next areas of interest.” Castlebar has been highlighted as a possible Gaeltacht Service Town under the Gaeltacht Act 2012. This act identifies towns situated in Gaeltacht Language Planning Areas and which have a significant role in providing public services, recreational, social and commercial facilities for those areas. Launching and expanding on this scheme may very well strengthen Castlebar’s eligibility in meeting the criteria for this role and may see the town play a much more central role in Irish language planning in the future.

The ‘Oscail an Doras’ scheme will be launched on Thursday the 23rd of June at 8pm, in Staunton’s Pharmacy, Main St., Caisleán an Bharraigh and all are welcome to attend – beidh fáilte roimh chách!

To find out more about the scheme, contact Gnó Mhaigh Eo on 094-9010140