• Gnó Mhaigh Eo
 • Foilsithe Samh. 21, 2022

Folúntas: Oifigeach Pleanála Teanga

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Gnó Mhaigh Eo.  

Is é Gnó Mhaigh Eo a bheidh freagrach as feidhmiú Plean Teanga Chaisleán an Bharraigh. Beidh an obair seo á dhéanamh i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara eile. Is plean teanga seacht mbliana atá i gceist. Is é príomhaidhm an phlean de réir pholasaí an Rialtais ná cur le húsáid na Gaeilge agus leis an líon deiseanna úsáide teanga na Gaeilge mar theanga pobail i gCaisleán an Bharraigh. Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an cúram príomhghnéithe an phlean a chur i bhfeidhm. Mar phríomhbhaile chontae Mhaigh Eo, treiseoidh an plean stádas dátheangach an bhaile agus an chontae agus díreoidh sé aird an phobail ar an tábhacht a bhaineann le seirbhísí Gaeilge den uile chineál a bheith ar fáil. 

Achoimre an Phoist 

Beidh an duine a fhostófar ag obair le foireann Ghnó Mhaigh Eo agus le páirtithe leasmhara eile chun an plean teanga a chur i bhfeidhm.  Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus is féidir cur leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Gnó Mhaigh Eo agus freagrach do Bhord Stiúrtha na heagraíochta maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú. Is é an scála pá atá ag dul leis an bpost seo ná €35,000-€50,000 agus déanfar an ceapachán ag túsphointe ar an scála sin ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí. 

Critéir Riachtanacha  

 • Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha; 

 • Tiomantas do chur chun cinn na Gaeilge; 

 • Ardscileanna idirphearsanta agus ardscileanna cumarsáide idir labhartha agus scríofa; 

 • Ábalta tosaíochtaí a leagan síos, spriocdhátaí a bhaint amach agus obair a dhéanamh faoi bhrú; 

 • Ardscileanna riaracháin agus eagrúcháin; 

 • Taithí ar phleanáil straitéiseach agus ar fhorbairt agus ar bhainistíocht tionscadal; 

 • Ardscileanna áisitheoireachta agus comhordaithe; 

 • Ardscileanna agus taithí maidir le hathbhreithniú agus an measúnú agus tuairisciú cuí a dhéanamh ar thionscadail agus taighde a chur i gcrích agus in eagar agus a leithéid sin a chur i láthair ar bhealach atá furasta le fáil agus le tuiscint ag an mórpobal; 

 • Taithí shonrach ar bhainistíocht airgeadais agus buiséid, agus ar fhreagracht a ghlacadh as tuairiscithe airgeadais a ullmhú; 

 • Ardscileanna cumarsáide, margaíochta agus poiblíochta i gcomhthéacs na meán shóisialta agus na meán thraidisiúnta araon; 

 • Céim aitheanta sa Ghaeilge, nó a chomhionann de chéim ag leibhéal ollscoile; 

 • Taithí ar iarratais mhaoinithe a ullmhú agus a chur i gcrích; 

Critéir inmhianaithe 

 • Iarchéim nó máistreacht aitheanta sa phleanáil teanga, nó a chomhionann d’ábhar mar a bhaineann le forbairt pobail nó teanga; 

 • Tuiscint agus taithí mhaith ag plé le hearnálacha éagsúla, leis an bpobal agus le coistí/struchtúir pobail /ranna stáit.  

 • Taithí ar bhainistíocht foirne; 

 • Taithí ar thaighde ardchaighdeáin a chur i gcrích agus a fhoilsiú; 

 • Ardscileanna ríomhaireachtaí, lena n-áirítear dearadh, graificí agus eagarthóireacht físe agus fuaime; 

 • Cáilíocht i réimse na bainistíochta, ceannaireachta nó gobharnóireachta; 

 • Taithí abhcóideachta agus stocaireachta ó thaobh cúrsaí teanga, acmhainní agus ceartais de; 

 • Saineolas ar aon cheann de na cleachtais shochtheangeolaíochta mar a bhaineann le forbairt polasaithe agus gníomhartha sna réimsí aitheanta seo a leanas: óige, teaghlaigh, oideachas, na healaíona, meáin chumarsáide, gnó, na luathbhlianta agus sport. 

Suíomh: 

Tá oifig ag Gnó Mhaigh Eo ar an bpríomhshráid i gCaisleán an Bharraigh agus is féidir socruithe oibre eile a éascú ar a n–áirítear oibriú ón mbaile nó ó shuíomh eile. Beidh taisteal i gceist leis an bpost, mar sin ní mór d’iarratasóirí ceadúnas tiomána oiriúnach a bheith acu.  

Seol litir chumhdaigh agus CV chuig niamh@gnomhaigheo.ie roimh 5i.n., an Aoine 10 Mí na Nollag 2022. Tá sé i gceist go mbeidh na hagallaimh luath san athbhliain. 

Is fostóir comhionannas deiseanna é Gnó Mhaigh Eo.