• Gnó Mhaigh Eo
 • Foilsithe DFómh. 23, 2019

FOLÚNTAS: OIFIGEACH FORBARTHA

Tá folúntas ag Gnó Mhaigh Eo do dhuine cruthaitheach, réamhghníomhach agus cumasach chun bheith ina (h)Oifigeach Forbartha leis an gcuideachta chomhpháirtíochta seo, a bhfuil sé mar aidhm aici oibriú le lucht gnó an chontae chun leas a bhaint as an nGaeilge mar acmhainn eacnamaíochta luachmhar.

Buncháilíochtaí:

 • Sárchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa;

 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal agus taithí chuí san earnáil ghnó/Ghaeilge;

 • Tuiscint ar chúrsaí teanga agus gnó agus scileanna margaíochta den scoth;

 • Sárscileanna riaracháin agus ríomhaireachta;

 • Scileanna cumarsáide, idirphearsanta, gréasánaithe agus cur i láthair den scoth;

 • Scileanna aistriúcháin ar ardchaighdeán;

 • Ní mór go mbeadh an duine a roghnófar fuinniúil, solúbtha agus ábalta oibriú go han-mhaith as a stuaim féin agus le foireann;

 • Cumasach in éascú grúpaí;

Tréithe inmhianaithe eile:

 • Scileanna agus taithí i mbainistiú imeachtaí;

 • Scileanna agus taithí i mbainistiú tionscadal;

 • Taithí ar na meáin shóisialta a bhainistiú d’fhonn margaíocht a dhéanamh;

 • Eolas, tuiscint agus suim i gcúrsaí Gaeilge;

Dualgais:

 • Tionscadail a riaradh;

 • Comhairle a chur ar ghnólachtaí & ar eagraíochtaí maidir le húsáid na Gaeilge i gcúrsaí gnó agus

  margaíochta agus na buntáistí a bhaineann léi;

 • Gnólachtaí a spreagadh chun cur chuige dátheangach/Gaeilge a roghnú agus chun leas a bhaint as

  ár gcuid seirbhísí.

 • Aistriúchán a dhéanamh dár gcliaint.

 • Gréasánú agus caidreamh a chothú leis an lucht gnó, le heagraíochtaí fiontraíochta, le heagraíochtaí Gaeilge agus le grúpaí pobail agus oibriú i bpáirt leo;

 • Caidreamh fadtéarmach a chothú le cliaint agus monatóireacht a dhéanamh ar ghnólachtaí an chontae;

 • Cabhrú le Bainistíocht chun forbairt a dhéanamh ar thograí nua agus ar thionscadail reatha;

 • Imeachtaí & Ócáidí a eagrú agus a reachtáil;

 • Margaíocht ar tháirgí agus ar sheirbhísí na heagraíochta ar iliomad bealaí;

 • Cuir i láthair a dhéanamh;

 • Gnó Mhaigh Eo a chur chun cinn ar na meáin shóisialta agus ar shuíomh gréasáin na heagraíochta; Cúrsaí GDPR a chinntiú;

 • Tuairisciú don Phríomhfheidhmeannach.

*Ní cur síos críochnúil é seo ar an bpost agus tá sé faoi réir athbhreithniú de réir riachtanais an róil.

Tuarastal:
Íocfar tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí ar an scála €27,567 - €42,041.

Suíomh:
Beidh ar an té a cheapfar a bheith ag feidhmiú ar bhonn uile-chontae lasmuigh den Ghaeltacht. Mar sin, tá solúbthacht maidir le suíomh oibre riachtanach. Tá oifig ag Gnó Mhaigh Eo ar an bPríomhshráid i gCaisleán an Bharraigh agus d’fhéadfaí socruithe oibre neamhchaighdeánacha a éascú ar a n–áirítear oibriú ó shuíomh eile in amanna.

Beidh cur i láthair agus scrúdú scríofa mar chuid den agallamh – féach an cur síos thíos:

Cur i láthair: Tá sé i gceist ag Gnó Mhaigh Eo Aonach Trádála a eagrú a bheidh oscailte don phobal. Ba mhaith le Gnó Mhaigh Eo lucht gnó Mhaigh Eo a mhealladh chun páirt a ghlacadh san Aonach Trádála agus a gcuid táirgí/seirbhísí a chur ar taispeáint don phobal. Iarrfar ar na hiarratasóirí cur i láthair 5 nóiméad a dhéanamh ar na straitéisí a d’úsáidfidís chun an lucht gnó a mhealladh chun páirt a ghlacadh san Aonach agus chun na Gaeilge a chur chun cinn mar acmhainn luachmhar eacnamaíochta le linn an tionscadail agus aonaigh.

TriailTeanga: Déanfar an triail cháilitheach teanga a eagrú ag, nó thar ceann, Ghnó Mhaigh Eo. Beidh sa triail teanga scrúdú scríofa ar ábhar ginearálta agus ar ábhar a bheidh bainteach le dualgais an phoist. Ní bheidh eolas ar théarmaí teicniúla neamhghnácha ag teastáil.

Ní mór láncheadúnas glan Éireannach tiomána a bheith ag an té a cheapfar, agus carr ar fáil dóibh le húsáid le h’aghaidh a gcuid oibre.

Ní mór don té a cheapfar bheith ar fáil chun obair um thráthnóna agus ag an deireadh seachtaine go hócáideach, agus a bheith solúbtha le linn tréimhsí gnóthacha.

Seol litir chumhdaigh agus CVchuig niamh@gnomhaigheo.ie roimh 5i.n., 13 Mí na Samhna 2019.